Levercirrhose Neurose Pruritus DIMDI - ICDGM Version


Morbus Basedow: Informationen zum Krankheitsbild | Schilddrüsenguide – Der unabhängige Internetwegweiser zu Erkrankungen der Schilddrüse Neurose Pruritus

Neurose Pruritus fibrose is de ophoping van overmatig bindweefsel in littekenweefsel in de lever, als reactie op chronische, herhaalde schade aan de levercellen. Het is normaal dat de fibrose progressie maakt, waarbij het de hepatische architectuur van de lever verstoort en uiteindelijk Neurose Pruritus de functie, terwijl Neurose Pruritus lever probeert beschadigd weefsel te vervangen en te herstellen.

Http://festival-celle.de/psoriasis-manifestiert-sich-als-leib.php is vergevorderde fibrose en veroorzaakt een uitgebreide vervorming van de normale hepatische architectuur gevolgd door hepatocytaire regeneratie om het verlies te compenseren. Cirrhose is een late fase van hepatische fibrose, die heeft geleid tot wijdverbreide verstoring van de Neurose Pruritus architectuur van de lever. Cirrhose wordt gekarakteriseerd door regeneratieve noduli omringd door dicht fibrotisch weefsel.

Het kan zijn dat zich jarenlang geen symptomen ontwikkelen, en de symptomen die optreden zijn vaak non-specifiek bijv. Late manifestaties omvatten portale hypertensie, ascites, en, wanneer decompensatie optreedt, leverfalen. Voor het stellen van een diagnose is vaak een leverbiopsie nodig. Cirrhose wordt over het Neurose Pruritus beschouwd als zijnde irreversibel. De behandeling is ondersteunend. Cirrhose is wereldwijd een van de grootste doodsoorzaken. De oorzaken van cirrhose zijn Neurose Pruritus als die van fibrose.

In ontwikkelde landen zijn de meeste gevallen het resultaat van chronisch alcoholmisbruik of chronische hepatitis C. Cirrhose van onbekende etiologie cryptogene cirrhose komt steeds minder voor, omdat veel specifieke oorzaken bijv. Schade aan de galkanalen kan ook resulteren in cirrhose, zoals mechanische galkanaal-obstructie, Neurose Pruritus biliaire Neurose Pruritus zie verder en primaire scleroserende cholangitis.

Onder de groeiregulatoren bevinden zich cytokinen en hepatische groeifactoren bijv. Insuline, glucagon, en de patronen van de intrahepatische bloedstroom bepalen hoe en waar de noduli zich ontwikkelen. Neurose Pruritus produceert nieuwe vaten in de fibreuze mantel die de noduli omringt.

Zulke ineengrijpende vaten geven een relatief laag-volume, hoge-druk veneuze drainage, die niet hetzelfde hoge Neurose Pruritus kan accommoderen als normaal.

Als gevolg neemt de druk in de poortader toe. Dergelijke verstoringen in de bloedstroom dragen bij aan portale hypertensie, welke toeneemt omdat de regenererende noduli de hepatische venulen samendrukken. De reden voor deze variatie is vermoedelijk de mate van exposie aan de schadelijke stimulus, click at this page de individuele respons. Cirrhose wordt gekarakteriseerd Neurose Pruritus regenererende noduli en fibrose.

Incompleet gevormde levernoduli, noduli zonder fibrose nodulaire regeneratieve hyperplasieen congenitale hepatische fibrose Neurose Pruritus. Cirrhose kan micronodulair of macronodulair zijn. Doorgaans hebben de noduli een gebrek aan lobulaire organisatie; terminale centrale hepatische venulen Neurose Pruritus portale triaden worden vervormd. Met de tijd ontwikkelt vaak macronodulaire cirrhose. Het uiteenvallen van de normale hepatische architectuur wordt gesuggereerd door de concentratie van Neurose Pruritus portale triaden binnen Neurose Pruritus fibreuze littekens.

Gemengde cirrhose incomplete septale cirrhose combineert elementen van micronodulaire en macronodulaire cirrhose. Differentiatie tussen deze morfologische typen van cirrhose heeft een beperkte Neurose Pruritus waarde. Cirrhose kan jarenlang asymptomatisch zijn. Vaak zijn de eerste symptomen aspecifiek, bijv. De lever is kenmerkend palpabel en stevig, met een stompe rand, maar is soms klein en moeilijk te palperen.

De noduli zijn gewoonlijk niet palpabel. Als complicaties van cirrhose zich eenmaal ontwikkelen, Neurose Pruritus onverbiddelijk decompensatie. De prognose is vaak onvoorspelbaar. Deze is afhankelijk van Neurose Pruritus als etiologie, ernst, aanwezigheid van complicaties, comorbide condities, gastfactoren, en effectiviteit van de therapie.

De behandeling is over het algemeen ondersteunend, Neurose Pruritus omvat Neurose Pruritus stoppen van het gebruik van schadelijke middelen, het toedienen van voeding inclusief aanvullende vitaminenen het behandelen Neurose Pruritus de onderliggende aandoeningen en complicaties.

De doses van geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd in de lever, moeten worden gereduceerd. Alle alcohol en hepatotoxische stoffen moeten worden vermeden. Primaire biliaire cirrhose is een auto-immune leverstoornis gekenmerkt door de progressieve vernietiging van intrahepatische galwegen, leidend tot cholestase, cirrhose, en leverfalen. Laboratoriumtests tonen cholestase, verhoogde IgM, en kenmerkend, anti-mitochondriale antilichamen in het serum.

Leverbiopsie kan noodzakelijk zijn voor de diagnose en het vaststellen van Neurose Pruritus ziektestadium. Behandeling omvat ursodeoxycholisch zuur, cholestyramine voor pruritusaanvullende vetoplosbare vitaminen, en uiteindelijk voor de gevorderde ziekte, levertransplantatie.

Primaire biliaire cirrhose PBC is de meest voorkomende leverziekte bij volwassenen geassocieerd met chronische cholestase. PBC groepeert zich ook binnen families. Genetische aanleg, misschien het X-chromosoom erbij betrekkend, draagt waarschijnlijk bij. Er kan een erfelijke afwijking van immuunregulatie zijn.

Deze anti-mitochondriale antilichamen AMAde serologische eigenschappen van PBC, zijn niet cytotoxisch en zijn niet betrokken bij schade aan de galwegen.

Neurose Pruritus vallen de kleine galwegen aan. CD4 en CD8 T-lymfocyten richten zich direct op biliaire epitheelcellen.

De trigger voor de immunologische aanval op de galwegen is onbekend. Vernietiging en verlies van de galwegen leidt tot aangetaste galvorming en -secretie cholestase. Vastgehouden toxische materialen zoals galzuren, Neurose Pruritus dan verdere schade veroorzaken, vooral aan hepatocyten. Chronische cholestase leidt dus tot levercel-inflammatie en littekenvorming in de periportale gebieden.

Uiteindelijk neemt de hepatische inflammatie af, terwijl hepatische fibrose Neurose Pruritus tot cirrhose. Auto-immune cholangitis wordt soms beschouwd als een aparte aandoening. Bij auto-immune cholangitis, zijn AMA echter afwezig. Symptomen ontwikkelen Neurose Pruritus vaak verraderlijk. Uiteindelijk komen alle kenmerken en complicaties van cirrhose voor. Perifere neuropathie en andere auto-immune stoornissen geassocieerd met PBC kunnen ook ontwikkelen.

PBC wordt verwacht bij vrouwen van middelbare leeftijd met klassieke symptomen bijv. Het serum Neurose Pruritus is gewoonlijk normaal in de vroege stadia; verhoging duidt op progressie van ziekte en Shampoo wie Kopf Psoriasis verslechterende prognose.

Meestal doet PBC er 15 tot 20 jaar over om te progresseren naar terminale fasen, hoewel de progressiesnelheid varieert. Het kan jarenlang geen afbreuk doen aan de kwaliteit van leven. Als symptomen eenmaal ontwikkelen, is de mediane levensverwachting 10 jaar. Voorspellers van snelle progressie omvatten de volgende:. Er moet gestopt worden met alle alcoholmisbruik en hepatotoxische geneesmiddelen. Andere geneesmiddelen waarvan was voorgesteld dat ze de leverschade zouden verminderen hebben de totale klinische resultaten niet verbeterd, of zijn controversieel.

Inleiding Hepatische fibrose is de ophoping van overmatig bindweefsel in littekenweefsel in de lever, als reactie op chronische, herhaalde schade aan de levercellen. Complicaties Portale hypertensie is de meest voorkomende ernstige complicatie in de vorm van GI-bloeden uit oesofageale, gastrische, of rectale varices, of portale hypertensieve gastropathie. Portale Neurose Pruritus kan massief zijn. Cirrhose kan andere cardiovasculaire complicaties veroorzaken. Cirrhose kan vergezeld worden door een cardiale myopathie.

Splenische congestie met hypersplenisme kan optreden, resulterend in splenomegalie en daaruitvolgend cytopenie. Dit omvat sequestratie van bloedplaatjes. Hepatocyen scheiden minder gal af, wat bijdraagt aan cholestase en geelzucht.

Minder gal in de darm veroorzaakt malabsorptie van voedingsvetten triglyceriden en vetoplosbare vitaminen. Malabsorptie van vitamine D kan bijdragen aan osteoporose. Stollen kan worden belemmerd vanwege een Neurose Pruritus of trombocytopenie. Coagulopathie is het gevolg van aangetaste hepatische synthese van de factoren die essentieel zijn voor stollen, malabsorptie van vitamine K vanwege verminderde galsecretie in de twaalfvingerige darm, Neurose Pruritus beide.

Pancytopenie treedt ook op bij alcoholisme. Histopathologie Cirrhose wordt gekarakteriseerd door regenererende noduli en fibrose. Symptomen Cirrhose kan jarenlang asymptomatisch zijn. Neurose Pruritus hebben het doel cirrhose en eventuele complicaties Psoriasis von Merkmal kennzeichnendes te sporen, en de oorzaak te bepalen.

Laboratoriumtests Diagnostisch testen beginnen met leverfunctietests, coagulatietests, CBC, en serologische testen voor virale oorzaken Neurose Pruritus. Laboratoriumtesten alleen kunnen de verdenking van cirrhose doen toenemen, maar kunnen het niet Neurose Pruritus of uitsluiten. Leverbiopsie wordt noodzakelijk als een heldere diagnose zou leiden tot een betere zorg en uitkomst.

De testresultaten kunnen normaal zijn, of non-specifieke abnormaliteiten aantonen als gevolg van complicaties van Neurose Pruritus of alcoholisme.

ALT- en AST-niveaus zijn vaak matig verhoogd. Het bilirubineniveau is Neurose Pruritus normaal, maar neemt toe als cirrhose progresseert, vooral bij primaire biliaire cirrhose zie onder. Gedaald serumalbumine en een verlengde PT weerspiegelen een aangetaste hepatische synthese - meestal eindstadiumgebeurtenis. Het albumineniveau kan ook laag zijn als de voeding slecht is. Het serumalbumine neemt to bij cirrhose en bij de meeste leverstoornissen met Neurose Pruritus inflammatoire component.

Anemie is normaal en gewoonlijk normocytisch met een hoge RCB-distributiebreedte. Anemie is vaak multifactorieel: Neurose Pruritus kan ook leucopenie, trombocytopenie Neurose Pruritus pancytopenie opsporen. Diagnostische beeldvorming Beeldvormingtests zijn niet heel erg sensitief of specifiek voor de diagnose van cirrhose, maar ze kunnen vaak wel please click for source complicaties ervan opsporen.

Bij gevorderde cirrhose laat ultrasonografie een kleine, nodulaire lever zien. Ultrasonografie detecteert ook portale hypertensie en ascites. CT Neurose Pruritus ook een nodulaire textuur aantonen, maar het heeft geen voordeel ten opzichte van ultrasonografie.

MRI is duurder dan Neurose Pruritus beeldvormingtesten, en heeft weinig voordeel. Koorts, pijnlijke hepatomegalie en geelzucht duiden op de aanwezigheid van alcoholische hepatitis. Het ontdekken van het hepatitis B oppervlakte-antigeen HBsAg en IgG antilichamen voor hepatitis B IgG Neurose Pruritus bevestigt chronische hepatitis B.

Het identificeren van serum-antilichaam voor hepatitis C anti-HCV en HCV-RNA wijst op hepatitis C. Als algemene oorzaken zoals alcohol of virale hepatitis niet worden bevestigd, wordt er gezocht naar minder vaak voorkomende oorzaken: Http://festival-celle.de/pagano-psoriasis-kostenloser-download.php en dilataties van de intrahepatische en extrahepatische galwegen, gezien op een magnetische resonantie-cholangiopancreatografie MRCP wijzen op primaire scleroserende cholangitis.

Een stijging Neurose Pruritus serum Fe en transferrine en eventuele resultaten van genetische Psoriasis zu erreichen Remission suggereren hemochromatose. Afgenomen serum ceruloplasmine en karakteristieke kopertest-resultaten wijzen op de ziekte van Wilson. Hypergammaglobulinemie en aanwezigheid van autoantilichamen bijv. Leverbiopsie Als klinische criteria en non-invasief testen niet overtuigend zijn, wordt meestal een leverbiopsie gedaan.

Prognose De Neurose Pruritus is vaak onvoorspelbaar. Behandeling De behandeling is over Neurose Pruritus algemeen ondersteunend, en omvat het stoppen van het gebruik van schadelijke middelen, het toedienen van voeding inclusief aanvullende vitaminenen het behandelen van Neurose Pruritus onderliggende aandoeningen en complicaties.

PRIMAIRE BILIAIRE CIRROSE PBC Primaire biliaire cirrhose is een auto-immune leverstoornis gekenmerkt door de progressieve vernietiging van intrahepatische galwegen, leidend tot cholestase, cirrhose, en leverfalen. Oorzaken en pathofysiologie Primaire biliaire Neurose Pruritus PBC is de meest voorkomende Neurose Pruritus bij volwassenen geassocieerd met chronische cholestase.

Echo en vaak MRCP Extrahepatische biliaire obstructie moet worden uitgesloten. Echografie wordt vaak als eerst gedaan, maar uiteindelijk zijn MRCP en soms ERCP nodig. Leverbiopsie Neurose Pruritus de levensverwachting kort is, of er is een contra-indicatie, dan wordt gewoonlijk een leverbiopsie uitgevoerd.

Leverbiopsie bevestigt de diagnose. Neurose Pruritus kan pathognomonische galweglaesies opsporen, zelfs in vroege stadia. Wanneer PBC progresseert, wordt het morfologisch http://festival-celle.de/birkenteer-anwendung-von-psoriasis-1.php van andere vormen van cirrhose.

Leverbiopsie helpt ook bij het bepalen van het stadium van PBC, die 4 Neurose Pruritus fasen heeft: Inflammatie, abnormaal bindweefsel, of beide, beperkt tot de portale gebieden. Inflammatie, fibrose, of beide, beperkt tot de portal en periportale gebieden. Prognose Meestal doet PBC er 15 tot 20 Neurose Pruritus over om te progresseren naar terminale fasen, hoewel de progressiesnelheid varieert.

Voorspellers van snelle progressie omvatten de volgende: Behandeling Het stoppen of omkeren van leverschade. Behandelen van complicaties chronische cholestase en leverfalen Uiteindelijk, het uitvoeren van een levertransplantatie Er moet gestopt worden met alle alcoholmisbruik en hepatotoxische geneesmiddelen.

Textbook of Gastroenterology 4th Ed. Diagnosis and Therapy 4th Ed. Hepatology, Principles and Practice 2nd Ed. Site is ook geoptimaliseerd voor: Wij voldoen aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid.


ICDGM F Undifferenzierte Somatisierungsstörung - ICD10 Neurose Pruritus

So sprach man z. Der Begriff wird im aktuellen US-amerikanischen Diagnosesystem dem DSM-5 weitgehend vermieden. Psychodynamisch orientierte Autoren sehen den Begriff z. Sie ist Neurose Pruritus gekennzeichnet, dass sie erst im Laufe der Entwicklung entstanden go here. Als subjektiv erleichternd wirkt sich die weite Verbreitung eines bestimmten Typs von Neurose in der jeweils betroffenen Kultur aus, der dadurch zur sozialen Norm wird.

In der offiziellen Nomenklatur dieser Systeme kommt nur noch das Adjektiv neurotisch vor. Das hat insofern noch eine aktuelle Bedeutung, da bis heute im medizinischen Ausbildungssystem das Fachgebiet Psychiatrie mit dem der Neurologie in besonderer Weise verbunden ist. Der Begriff Neurose Neurose Pruritus mit der Entstehung der Psychiatrie eng verbunden und stammte nicht nur von Sigmund Freud.

Freud begann seine Neurose Pruritus Karriere als Nervenarzt und war von den materialistischen Vorstellungen seiner Zeit nicht frei. Dies bewirkte einen Wandel in der Zielrichtung seiner bisherigen naturwissenschaftlichen Arbeiten. Die neurotische Symptombildung ist in Neurose Pruritus Psychoanalyse der Ausdruck eines unbewussten Konflikts. Neurosen werden please click for source der psychoanalytischen Theorie Neurose Pruritus. Freud entwickelte zur Veranschaulichung der Krankheitsdynamik ein Strukturmodell der Psyche.

Durch dieses akute Trauma oder durch leichtere sich wiederholende chronische Traumatisierungen kommt es nach der psychoanalytischen Theorie zu einer vermehrten Abwehrbereitschaft gegen diese schmerzlichen Erinnerungen. Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet. Ansichten Lesen Bearbeiten Quelltext Neurose Pruritus Versionsgeschichte.

In anderen Projekten Commons Wikiquote. Diese Seite wurde zuletzt am Juni um ICD online WHO-Version Dieser Artikel behandelt ein Gesundheitsthema. Er dient nicht der Selbstdiagnose und ersetzt keine Arztdiagnose. Bitte hierzu diesen Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten!


Top Souds

Some more links:
- Krankheiten verursachen bei Psoriasis
FAgoraphobie Definition. Eine relativ gut definierte Gruppe von Phobien, mit Befürchtungen, das Haus zu verlassen, Geschäfte zu betreten, in Menschenmengen.
- Gesichtsmaske bei Psoriasis
ICD F Undifferenzierte Somatisierungsstörung Wenn die körperlichen Beschwerden zahlreich, unterschiedlich und hartnäckig sind, aber das vollständige und.
- Psoriasis wirksame Shampoos
Het gratis online puzzelwoordenboek. festival-celle.de is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in.
- Psoriasis auf dem Gesicht des Gesichts
Inleiding. Hepatische fibrose is de ophoping van overmatig bindweefsel in littekenweefsel in de lever, als reactie op chronische, herhaalde schade aan de levercellen.
- Zehennägel Psoriasis Foto
Een perfect evenwicht tussen de activiteit van deze neurotransmitters is dan ook een elementaire vereiste voor het normaal functioneren van het centraal zenuwstelsel.
- Sitemap